گروه قانون کار

سئوال

نمونه ای از سوالات درس قانون کار هنرستان شهید قاسم هریسی

 


1- مهم ترین رشته حقوق خصوصی است که نا ظربر روابط خانوادگی و مالی افراد یک کشور است؟

الف: حقوق تجارت         ب: حقوق مدنی               ج: حقوق دادرسی مدنی              د: هر سه مورد

 

2- شامل مقررات حاکم بر روابط بازرگانی و فعالیت های تجاری است؟

الف: حقوق مدنی            ب: حقوق خصوصی         ج: حقوق داخلی                      د: حقوق تجارتی

 

3- به کلیه قوانین و مقرراتی که بر اساس آن افراد یک جامعه روابط خود را با یکدیگر به نظم در می آورند کدام گزینه صحیح است؟

الف: حقوق                   ب: قانون                         ج: نظم                                د: ارتباط

 

4- کدام گزینه از حقوق داخلی عمومی نیست؟

الف: حقوق اداری          ب: حقوق داخلی                 ج: حقوق جزا                       د: حقوق مالیه

 

 کدام گزینه از قواعد و اصول روابط متقابل دولت ها ونیز روابط آنها با سازمانهای بین المللی گفتگو می شود؟ -5

الف: حقوق بین المللی خصوصی                                             ب: حقوق بین المللی عمومی                   ج: حقوق بین المللی داخلی                                                     د: حقوق بین المللی خارجی

 

6- چند آیه در قرآن کریم درباره کار و اهمیت آن نازل شده است؟

الف: 109 آیه                ب: 306 آیه                       ج: 360 آیه                        د:  305 آیه

 

7-در قرآن کریم چند آیه درباره فعل نازل شده است؟

الف: 198 آیه                ب:  195 آیه                      ج: 190 آیه                        د: 196 آیه

 

8- کدام اصل قانون اساسی می گوید: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالفت اسلام ومصالح      عمومی  و حقوق دیگران نیست برگزیند.

الف: اصل 30               ب: اصل25                       ج: اصل19                       د: اصل28

 

9- در کدام اصل قانون اساسی در باب احترام به جان و مال مسکن و شغل اشخاص مقرر گردیده است؟

الف: الف: اصل20         ب: اصل 18                       ج: اصل22                      د:اصل16

 

10:مهم ترین منبع حقوق کار کدام گزینه می باشد؟

الف: قانون مدنی             ب: قانون اساسی                   ج: حقوق داخلی                د: قانون کار    

 

11-منظور از رویه قضایی.......                                                                                           الف:رای هیات دولت است                                                  ب: رای هیات دادگستری است                      ج: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور است                           د: هر سه مورد

       

 

12: اولین کنفرانس بین المللی کار در چه تاریخی برگزار شد؟

الف:  11 آوریل               ب: 12 اکتبر                       ج: 19 آوریل                 د: 19اکتبر

 

13- کدام یک از گزینه های زیر دلیل عمده برای تاسیس سازمان بین المللی کار می باشد؟

الف: صلح جهانی پایدار را جز بر اساس عدالت اجتماعی نمی توان پایه گذاری کرد.

ب: جهان باید از بی عدالتی پر نشود.ج:جهان باید به دست زور گویان و ستم کاران اداره شود. د:هر سه مورد

 

14- افراد یک جامعه یا برای خود کار می کنند و از ثمره دسترنج و فعالیت خود بهره مند می شوند کدام گزینه می باشد؟

الف: کار تابع                 ب: خویش فرما                  ج: کارگر                        د: کار فرما

 

15- کسی که به در خواست و به حساب شخص دیگری کار می کند کارگر و کاری را که انجام می دهد؟

الف: کار فرما               ب: کارگر                           ج: خویش فرما                 د: کار تابع

 

16- کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد و حقوق سهم سود و سایر مزایا به در خواست کار فرما کار می کند؟

الف: کارفرما               ب: کارگر                            ج: خدمت گزار                 د: هر سه مورد

 

17-کارگر همواره یک شخصی...

الف: حقوقی                ب: حقیقی                             ج: حقوقی یا حقیقی            د: هیچکدام

 

18: قانون جدید کار در چه سالی تصویب شد؟

الف: آبان ماه 1369     ب: مهر ماه 1369                  ج: اسفند 1360                  د: دی ماه 1369

 

19- تعطیلات و مرخصی های چه کارکنانی توسط هیات وزیران تامین نمی شود؟

الف: صیادان               ب: معلولین                          ج: کارکنان راه آهن           د: خدمه و مستخدمین منازل

 

20- .... شخصی است حقیقی و حقوقی که کارگر به درخواست او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند؟

الف: کارگر               ب: کارفرما                           ج: خویش فرما                 د: الف و ب صحیح است

 

21- در صورتی که کارگر به علت بیماری نتواند در محل کار خود حاضر شود؟

الف: قرار داد کار او لغو خواهد شد                                        ب: قرار داد کار او به حالت خود باقی می ماند

ب: قرار داد کار او لغو نمی شود                                           د: قرار داد او به حالت تعلیق در می آید

 

22- کارگران زن در دوران بارداری جمعا چند روز از مرخصی بارداری و زایمان استفاده می کنند؟

الف: 30روز             ب: 45روز                          ج: 90روز                     د: 60روز

 

23- حتی الامکان چند روز مرخصی زایمان باید پس از زایمان استفاده شود؟

الف: 45 روز            ب: 35 روز                         ج: 40 روز                   د: 55 روز

 

 

24- کارگر مکلف است پس از پایان خدمت سربازی حداکثر........... ماه به کار سابق خود برگردد؟

الف: ظرف 3 ماه         ب: ظرف 2 ماه                   ج: ظرف 45 روز          د: ظرف 50 روز

 

25- کارگر به ازای هر سال سابقه خدمت استحقاق دریافت ...... آخرین حقوق را به عنوان حق  سنوات  خواهد داشت؟

الف: دو ماه                ب: 45 روز                       ج: یک ماه                     د: سه ماه

 

26: قرارداد های کار  به یکی از راه های خارج از اداره طرفین قرار داد خاتمه می یابد کدام گزینه درست است؟

الف: تعطیلی کارگاه      ب: فوت کارگر                   ج:  ازدواج کارگر           د: هر سه مورد

 

27- یکی از متداول ترین روشهای فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما چیست؟

الف: ترک کارگاه        ب: اخراج از کارگاه              ج: استعفا کارگر              د: هر سه مورد

 

28- اگر کارگر بدون رعایت تشریفات قانونی و اعلام کتبی به کارفرما به میل و خواست خود از حضور در محل کار خوداری نماید ؟

الف: اخراج از کارگاه       ب: ترک کار                   ج: استعفا                       د: غینت از کارگاه

 

29- رای هیات تشخیص پس از ابلاغ ظرف چند روز لازم الاجرا است ؟

الف: 10 روز                 ب: 20 روز                     ج: 15 روز                   د: 25 روز

 

30- اگر هیات حل اختلاف  حکم بازگشت به کار برای کارگر اخراجی بدهد و وی مایل به بازگشت به کار نباشد کارفرما مکلف است بر اساس سایقه خدمت کارگر نسبت به هر سال چند زوز مزد یا حقوق به وی بپردازد؟

الف: 50 روز                 ب: 45 روز                    ج: 30 روز                    د: 35 روز

 

31: برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط کار بین کارگر و کارفرما در کشور های مختلف به ویژه در کشور های صنعتی روش های متفاوتی اعمال می شود ؟

الف: نصیحت                  ب: تهدید                        ج: توافق و سازش          د: هر سه مورد

 

32- مراجع حل اختلاف فردی (بین کارگر و کارفرما ) به ترتیب مقرر عبارتند از :

الف: هیات تشخیص- سازش-هیات حل اختلاف                     ب: سازش-هیات تشخیص-هیات حل اختلاف

ب:   هیات حل اختلاف- سازش-هیات تشخیص                     ج: هیات حل اختلاف- هیات تشخیص-سازش

 

33-هیات تشخیص رسیدگی به ترتیب از چه افرادی تشکیل شده است؟

الف: یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی یک نفر نماینده کارگران یک نفر نماینده مدیران

ب: سه نفر نماینده دولت یک نفر نماینده کارفرما یک نفر نماینده شورای اسلامی

ج: د ونفر نماینده وزارت کار دو نفر نماینده هیات تشخیص یک نفر نماینده دوست

د: موارد ب و ج صحیح است

 

34- هیات حل اختلاف استان متشکل از ......... نفر است که یرای مدت......... سال انتخاب می شوند؟

 الف: 6 نفر- دو سال      ب: 6 نفر –چهارسال             ج: 9 نفر – دو سال            د: 9 نفر – چهار سال

 

 

35- آیین نامه هیات اختلاف در چه تاریخی و در چه ماده ای تصویب شد؟

الف:12/12/68 ماده 28      ب: 12/12/69 ماده 26      ج: 12/12/67 ماده 19    د: 12/12/72 ماده 25

 

36- آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار توسط کدامیک از واحد های زیر به اجرا گذاشته می شود؟

الف: اداره کار                ب: شورای اسلامی کار         ج: واحد اجرای احکام داد گستری   د: شهرداری

 

37- کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت ........... اعم از مزد و حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند؟

الف: حقوق                    ب: مزد                              ج: حق السعی                 د: هزینه ایاب و ذهاب

 

38- قرار داد کار بین کارگر و کارفرما به چه شکلی ممکن است تنظیم شود؟

الف: کتبی یا شفاهی         ب: فقط شفاهی                     ج: فقط کتبی                   د: موارد الف و ب

 

39- کدام یک از موارد زیر موجب تعلیق قرارداد کار می شود؟

الف: انجام خدمت زیر پرچم     ب: توقیف کارگر            ج: بیماری کارگر             د: همه موارد

 

40- حقوق داخلی خصوصی شامل چند قسمت است؟

الف: حقوق مدنی حقوق تجارت آیین دادرسی مدنی     ب: حقوق تجارت حقوق جزا حقوق مالیه

ج: حقوق جزا حقوق مدنی حقوق مالیه                     د: حقوق مالیه حقوق مدنی حقوق جزا

 

41: حقوق کار در قلمرو بخشی از.......... محسوب می شود.

الف: حقوق مدنی           ب: حقوق خصوصی               ج: حقوق مالیه             د: حقوق جزا

 

42- اسلام از تنبلی و تن آسایی ...... است و آن را مایه فساد و ........ می داند .

الف: تباهی و بیزاری      ب: زشت و تباهی                 ج: بیزاری و تباهی           د: تنبلی و تباهی

 

43- روایات قرآن و سنت و احکام اسلامی........... از بیان ارج و شان کار و کارگر است.

الف: شوکت                   ب:جلال                            ج: سرشار                     د: همه موارد

 

44- پیمان دسته جمعی کار برابر تبصره ماده 140 قانون کار در چند نسخه تنظیم می شود؟

الف: 3 نسخه                  ب: 2 نسخه                        ج: 4 نسخه                     د: 1 نسخه

 

45- مهم ترین وظایف بین اللملی کار ......... سازمان است.

الف: انتخاب افراد با تجربه                                     ب: انتخاب اعضای هیات مدیره و تصویب بودجه

ج: انتخاب 9 نفر برای اعضای هیات مدیره                 د: هر سه مورد

 

46- ...........دستور کار کنفرانس و دیگر اجلاس های سازمان را تعیین می کند.

الف: دبیر خانه               ب: کنفرانس                      ج: هیات مدیره                د: هیچکدام

 

 

47- چه چیزی یکی از مهم ترین و دشوار ترین مشکلات کشور های  مختلف است؟

الف:مساله اقتصادی         ب: مساله اشتغال                ج: مساله اجتماعی           د: هرسه مورد

 

48- رابطه کار و روابط استخدامی دارای چه نوع تبعیت است؟

الف: حقیقی                    ب: حقوقی                         ج: اقتصادی                  د: الف و ج صحیح است

 

49- روش متداول مراجع رسیدگی به هنگام صدور رای کدام است؟

الف: کار فرما فرد واحدی است که هم مالک کارگاه و هم مدیر و اداره کننده کارگاه است.

ب: کار فرمایان مالک و عهده دار اداره کارگاه ها هستند

ج: کار فرما شخص حقوقی و قانونی کارگاه می باشد                        د: هر سه مورد

 

50- این سخن از کیست : کارکردن در راه بهره برداری و سود جستن برای معاش مانند جهاد در راه خداست.

الف: امام حسن (ع)          ب: امام حسین (ع)              ج: امام صادق (ع)           د: پیامبر اسلام (ص)                  

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۷ساعت 9:25  توسط   |