گروه قانون کار

بازرسی کار

خدمات اداره --> بازرســــــــی -->
Archive
بازرســــــــی

کلیات

از جمله مهمترین مباحثی که در هنگام تصویب هر قانون، قانونگذار با آن مواجه است ارائه راهکارهای عملی اجرای قانون و ایجاد یک دستگاه نظارتی قدرتمند به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و بیگیری و برخورد با تخلفات احتمالی و عدم اجرای قانون مصوب می باشد و قانون کار نیز از این مقوله مستثنی نمی باشد به همین دلیل به منظور اجرای صحیح قانون کار و ضوابط حفاظت فنی اداره کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی و به تبع آن ادارات بازرسی کار استانها تشکیل گردید تا در چار چوب اختیارات قانونی و با توجه به بازرسی های گسترده و مستمر و همه جانبه، اجرای دقیق قانون کار و آئین نامه های حفاظتی را مورد تائید قرار داده و در خصوص تخلفات احتمالی و بنابر وظیفه قانونی اقدامات لازم را معمول دارد.


هدف

1. نظارت برای اجرای صحیح کلیه موازین مندرج در قانون کار جمهوری اسلامی در خصوص شرایط کار به ویزه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک،مدت کار، مزد،رفاه کارگر،اشتغال زنان و کارگران نوجوان.

2. نظارت بر اجرای صحیح و مقررات قانونی کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.

3. آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.

4. بررسی و تحقیق بیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه و بیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور،مناسب با تحولات و بیشرفتهای تکنولوزی.

5. بررسی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاهها و تجزیه و تحلیل آن و تهیه آمارهای مربوط بمنظور برنامه ریزی های و بیشگیری از حوادث مشابه.

 

تکالیف

1. بازرسی عمومی(موضوع ماده98قانون کار و ماده2آئین نامه چگونگی بازرسی کار) بازرسی مطابق با برنامه از بیش تنظیم شده از کلیه کارگاههای مشمول از قبیل کارگاههای صنعتی،ساختمانی،خدماتی و........به صورت هدف مند و به منظور بالا بردن شرایط ایمنی در کارگاهها و نیز اجرای صحیح و همه جانبه مقررات مندرج در فانون کار.

 

2. بازرسی موردی(موضوع ماده98 قانون کار و ماده2 آیین نامه چگونگی بازرسی کار)

بازرسی از کارگاههای مشمول حسب دستور مدیریت، معاونین یا ریاست اداره بازرسی کار یا در خواست سایر قسمتها و همچنین بیرو اطلاعات رسیده به اداره بازرسی کار از سایر منابع بس از تائید ریاست اداره بازرسی کار یا بازرسی های خارج از برنامه توسط بازرسان کار.

 

3. بازرسی در راستای اجرای ماده87قانون کار

به منظور بررسی شرایط کارگاههای جدیدالتاسیس بس از درخواست مراجع قانونی (صنایع،بازرگانی،مجامع امور صنفی،جهاد کشاورزی،ارشاد) وابسته به شرایط کاری و نوع فعالیت کارگاه در خصوص رعایت شرایط ابتدائی تشکیل کارگاه از جمله چیدمان دستگاهها و ابزارآلات ((Layout،نصب وسایل اطفاءحریق،جعبه کمکهای اولیه،ایمن بودن دستگاههای نصب شده و سایر موارد مرتبط با آئین نامه های حفاظت فنی.

 

4. بررسي نقشه ساختماني كارگاهها (موضوع ماده87 قانون كار)

اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخاهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود را توسعه دهند مكلفند بدوا برنامه كار و نقشه هاي ساختماني و طرح هاي مورد نظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاطت فني و بهداشت كار براي اطهار نطر و تائيد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند بررسي اين نقشه ها و برنامه ها و اظهار نظر در خصوص تائيد يا رد آنها به اداره بازرسي كار واگذار گرديده است.
       

5. تحقيق در خصوص پرونده هاي تشكيل شده در هياتهاي محترم تشخيص و حل اختلاف و حضور در اين هيات ها

   الف) با توجه به اختيارات قانونی بازرسان كار در خصوص ورود به كارگاهها و بررسي اسناد و مدارك و ساير موارد مندرج در قانون كار و آئین نامه هاي مربوطه و بر اساس شرایط و ماهیت برخي پرونده ها تحقيق در خصوص نكات مبهم موجود در پرونده و ارئه پاسخ به سوالات مطرح شده در پرونده به اداره بازرسي كار واگذار مي گردد اجرای اين بند در خواست هيات هاي محترم تشخيص و حل اختلاف از اداره بازرسي كار صورت مي گيرد.

  ب )حضور بازرسان كار باستناد تبصره 1 ذیل ماده 101 قانون كار بعنوان مطلع و كارشناسان در جلسات مراجع حل اختلاف.

 

6. کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت كار (موضوع ماده 93 قانون كار و ماده 17 آئین نامه چگونگی بازرسي كار)

   بررسي وضعیت كارگاهها مطابق با آئین نامه تشكيل كميته هاي حفاظت فنی و بهداشت كار و انجام اقدامات لازم در خصوص تشكيل كميته در كارگاههاي واجد شرایط و شرکت در جلسات كميته هاي حفاظت و بررسي صورتجلسات ارسالی به اداره بازرسي كار به منظور ارئه راهنمائی هاي لازم در خصوص رعایت مسائل ايمني و نیز پي گيري مستمر در خصوص رفع نقایص و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی در اين خصوص.

 

7. بررسي صلاحیت شركتهاي خدماتي

  بررسي فعالیت شركتهاي خدماتي در خصوص رعایت دقيق كليه موارد قانون كار و آئین نامه هاي حفاظتی وابسته به شرایط و نوع فعاليت شركت و تهيه گزارش در اين خصوص و ارسال گزارش به كميته بررسي صلاحيت شركتهاي خدماتي به منظور صدور راي نهايي در رابطه با صلاحيت يا عدم صلاحيت شركت خدماتي براي ادامه فعاليت اين بررسيها در راستاي بازرسي هاي معمول در اداره بازرسي كار و نيز حسب در خواست كميته بررسي صلاحيت شركتهاي خدماتي صورت مي پذيرد.


8. مشاغل سخت و زيان آور

 الف)دبير خانه كميته استاني مشاغل سخت و زيان آور:

 -- تشكيل دبير خانه كميته مشاغل سخت و زيان آور در اداره بازرسي كار و دريافت و بررسي در خواستهاي واصله و ارجاع جهت بازرسي و تهيه گزارش و ارائه گزارشات تهيه شده به كميته استاني و اعلام نتيجه به كارگاهها حسب در خواست آنها و سازمان تامين اجتمائي به منظور اجرای قانون بازنشستگي پيش از موعد و انجام كليه مكاتبات و امور اداري وابسته از ابتداي تشكيل پرونده تا صدور راي نهائي در خصوص تشخيص سخت و زيان آور بودن يا نبودن مشاغل.

ب) بازرسي مشاغل سخت و زيان آور:

  بررسي وضعيت و شرایط كارگاههائي كه كارگران آن متقاضي استفاده از تسهيلات پيش از موعد مي باشد و تهيه گزارش مبسوط در خصوص كارگاه لازم به ذكر است اين گزارشات با معرفي كامل هر كارگاه از جمله تاريخ تشكيل، نوع فعاليت، تعداد كارگران و ساير موارد به عنوان بيوگرافي كارگاه شروع مي گردد و پس از آن كليه مشاغل موجود در كارگاه معذفي و هر كدام جداگانه مورد بررسي قرار گرفته و اندازه گيري در خصوص آلاينده هاي موجود در محيط نيز ضميمه گزارش مئ گردد و با توجه به بررسيهاي صورت گرفته در خصوص هر شغل به طور جداگانه و تفصيلي در گزارش اعلام نظر مي گردد.

در بررسي وضعيت يك كارگاه كليه مشاغل موجود در كارگاه مد نظر قرار خواهند گرفت جداي از اينكه اين مشاغل متقاضي استفاده از تسهيلات بازنشستگي پيش از موعد داشته باشند يا خير، در واقع گزارش در خصوص وضعيت كارگاه تهيه مي گردد نه در مورد يك يا چند فرد  خاص.

بررسي وضعيت كارگاه و تهيه گزارش ارسالي به كميته استاني مشترك توسط بازرس كار و كارشناس بهداشت حرفه اي صورت مي پذيرد.

  
9.
آموزش (موضوع بند ج ذیل ماده 96 قانون كار مواد 18 و 6 آئین نامه چگونگی بازرسي كار)

 الف)آموزش پرسنلی: تشكيل جلسات آموزشی در اداره بازرسي كار و در صورت نیاز دعوت از اساتيد و يا ساير افراد داراي تجربه هاي فنی موثر در زمینه بازرسي كار به منظور ارتقاء دانش و روز آمد کردن اطلاعات بازرسان كار در خصوص رعایت اصول ايمني، روشهاي نوین ایمن سازي محيط كار، آشنايی با وسایل حفاظت فردی جدید و ساير موارد مرتبط در اين زمينه، در اين خصوص تجارب تخصصي هر يك از بازرسان كار در زمينه فعاليت تخصصي نيز در قالب سمينارهاي آموزشي به ساير بازرسان كار ارائه ميگردد و در واقع تجربيات تخصصي و اطلاعات به دست آمده در تحقيقات در مورد يك موضوع خاص به همه بازرسان كار منتقل مي گردد تا موجب ارتقاء دانش و روز آمدي كليه بازرسان كار گردد.

 ب) آموزش كارگري: آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائي كارگران، كارفرمايان و كليه افرادي كه در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حواذث و خطرات ناشي از كار قرار دارند با تشكيل دوره هاي آموزشي يك يا چند روزه و دعوت از اساتيد و بازرسان كار براي ارائه مطالب متناسب به موضوع د.ره آموزشي و شركت در جلسات كميته هاي حفاظت فنی و بهداشت كار و ارائه آموزشهاي لازم در اين جلسات و ارائه آموزشها و راهنمائي هاي لازم در جلسات حضوري با كارفرمايان يا كارگران در محل كارگاه يا اداره بازرسي كار.

 

10. بررسي حوادث (موضوع بند ه ذیل ماده 96 قانون كار و مواد 11 تا 16 آئین نامه چگونگي بازرسي كار)

 بررسي و تجربه و تحليل حواذث ناشي از مار پس از اطلاع از وقوع حادثه بر اساس مقررات و دستورالعمل هاي صادره توسط اداره كل بازرسي كار و تهيه و تنظيم گزارش حادثه فرم اطلاعات آماري بررسي حوادث ناشي از كار و ارسال رونوشت گزارشات تهيه شده به مراجع قضائي و انتظامي حسب در خواست اين مراجع و اجرای ماده 105 قانون كار و تبصره ذیل آن در صورتي كه بروز حادثه به علت نواقص ايمني كارگاه يا ماشين آلات مربوطه صورت گرفته باشد مبني بر اعلام مراتب نقص به كارفرما و در خواست تعطيل تمام يا قسمتي از كارگاهها تا بر طرف نمودن نقايص موجود.
 
11.
در خواست تعطيل يا رفع تمام يا قسمتي از كارگاهها( موضوع تبصره 1 ذیل 105 قانون كار)

 در صورتي كه در حين بازرسي از كارگاه بنابر تشخيص بازرس كار احتمال وقوع حادثه يا بروز خطر در كارگاه داده شود حسب مورد گزارش بازرسين كار وزارت كار و امور اجتماعي تقاضای صدور قرار فوري تعطيل يا لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را از دادگستری محل نموده و دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرارداد و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجرا خواهد بود و دستور رفع تعطيل در صورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نقايص و معایب موجود را تائید نموده باشند.

 

12. معرفي متخلفين از موازين قانونی . آئین نامه هاي حفاظتي به دادگاه (موضوع 10 آئین نامه چگونگي بازرسي كار و ماده 104 قانون كار)

 در صورت عدم اجرای موارد ابلاغ شده از طرف بازرسان كار و عدم رفع تمام يا برخي نواقص و ايرادات بازرسان كار از طريق اداره مطبوع خويش تعقيب متخلفين را از مراجع قضائي درخواست مي نمائيد. همچنین كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار به كارگاههاي مشمول قانون كار گردند يا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ايشان خودداري کنند حسب گزارش بازرس كار به دادگاه معرفي و به جرایم مندرج در ماده 179 قانون كار محکوم خواهند شد.

 

13. راهنمائي كارفرمايان( موضوع ماده 6 آئین نامه چگونگي بازرسي كار)

 بازرسان كار در كليه مراحل انجام وظايف قانونی حسب تشخيص علاوه بر انجام وظايف قانونی مطابق مقررات جاری نسبت به راهنمائي كارفرمايان و تبین موارد قانونی و آئین نامه هاي حفاظتي براي ايشان اقدام مي نمايند اين قبیل راهنمائي ها در بازرسي از كارگاهها، روند بررسي صلاحيت شركتهاي خدماتي، تحقيق در خصوص پرونده هاي هيات هاي محترم تشخيص و حل اختلافات و مراجعات حضوري كارفرمايان به اداره بازرسي كارو ..... به كارفرمايان ارائه خواهد شد.

14. صدور ابلاغيه( موضوع ماده 105 قانون كار و مواد 5،7،9و11 آئین نامه چگونگي بازرسي كار)

 الف) پس از بازرسي از كارگاهها اعم از بازرسي هاي عمومي يا موردي جهت رفع نقايص و معایب اعم از تخلفات در خصوص اجرای قانون كار يا اجرای آئین نامه هاي حفاظتي موارد نقص جهت رفع كتبا" به كارفرما ابلاغ مي گردد.

ب) در اجرای ماده 87 قانون كار پس از بازرسي ابتدائي در صورت وجود نقايص پيش از تائيد ايمن بودن محيط كار جهت رفع نواقص ابلاغيه كتبي به كارفرما داده خواهد شد.

ج) در روند بررسي صلاحيت شركتهاي خدماتي مطابق بند(الف) رفتار خواهد شد.

د) پس از بررسي حوادث و به منظور جلوگيري از تكرار حوادث مشابه موارد نقص كه موجب ايجاد حادثه در كارگاه گرديده است كتبا" به كارفرما ابلاغ خواهد شد.

ه) ساير موارد حسب تشخيص بازرس كار.

 

15. حضور در مراجع قضائي و انتظامي

 الف) به منظور اجرای ماده 19 آئین نامه چگونگي بازرسي كار در خصوص تعيين جرایم مجازاتهای مقرر در مواد 173 تا 177 قانون كار.

 ب) به منظور تحقيق و بررسي در خصوص پرونده هاي در دست اقدام.

 ج) جهت پيگيري پرونده هاي ارجاعی به دادگستري و ارائه توضيحات لازم به مراجع محترم قضائي در صورت در خواست اين مراجع.

 

16. مكاتبات

 به علت حجم بالای عملیات كاري در اداره بازرسي كار حجم مكاتبات اين اداره نيز بسیار وسیع مي باشد كه دسته بندي كلي آن بشرح ذیل مي باشد.

 الف) در بازرسي عمومي و موردي و تائيد صلاحيت شركتهاي خدماتي.

 صدور ابلاغيه رفع نواقص و تهيه گزارش در خصوص بازرسي به عمل آمده.

 ب) در اجرای ماده 87 قانون كار.

 1- بررسي نقشه ساختمانی كارگاهها و اعلام نتيجه بررسي و تهيه گزارش در اين خصوص.

 2- صدور ابلاغيه رفع نواقص پس از بازرسي ابتدائي.

 3- اعلام تائيد وضعيت ايمني كارگاه پس از رفع نقايص و تهيه گزارش در اين زمينه.

 4- ابلاغ دستورالعمل و موارد ايمني به كارفرمايان واحدهای جديدالتاسيس يا متقاضيان تاسیس واحدهای صنفي.

 ج) در بررسي پرونده هيات هاي محترم تشخيص و حل اختلاف.

 1- تهيه گزارش پس از بررسي و تحقيق در خصوص پرونده هائي كه در خصوص آنها در خواست تحقيق شده است.

 2- ابلاغ موارد نقص معين شده در اين بازرسي ها به كارفرما.

 د) كميته هاي حفاظت:

 1- اعلام لزوم تشكيل كميته حفاظت پس از تشخيص بازرس كار مطابق مقررات قانونی به كارفرما.

 2- درخواست ارسال صورتجلسات در صورت عدم وصول آنها به اداره بازرسي كار.

 3- فعال نمودن كميته هاي حفاظت غیرفعال (تشكيل شده ولي در حال حاضر فعاليت ندارد).

 4- اعلام و ابلاغ رفع نواقص موجود در صورتجلسات ارسالي به اداره بازرسي كار به كارفرما و پيگيري تا بر طرف شدن نواقص.

 

خدمات اداره --> بازرســــــــی -->
بازرســــــــی

کلیات

از جمله مهمترین مباحثی که در هنگام تصویب هر قانون، قانونگذار با آن مواجه است ارائه راهکارهای عملی اجرای قانون و ایجاد یک دستگاه نظارتی قدرتمند به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و بیگیری و برخورد با تخلفات احتمالی و عدم اجرای قانون مصوب می باشد و قانون کار نیز از این مقوله مستثنی نمی باشد به همین دلیل به منظور اجرای صحیح قانون کار و ضوابط حفاظت فنی اداره کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی و به تبع آن ادارات بازرسی کار استانها تشکیل گردید تا در چار چوب اختیارات قانونی و با توجه به بازرسی های گسترده و مستمر و همه جانبه، اجرای دقیق قانون کار و آئین نامه های حفاظتی را مورد تائید قرار داده و در خصوص تخلفات احتمالی و بنابر وظیفه قانونی اقدامات لازم را معمول دارد.


هدف

1. نظارت برای اجرای صحیح کلیه موازین مندرج در قانون کار جمهوری اسلامی در خصوص شرایط کار به ویزه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک،مدت کار، مزد،رفاه کارگر،اشتغال زنان و کارگران نوجوان.

2. نظارت بر اجرای صحیح و مقررات قانونی کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.

3. آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.

4. بررسی و تحقیق بیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه و بیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور،مناسب با تحولات و بیشرفتهای تکنولوزی.

5. بررسی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاهها و تجزیه و تحلیل آن و تهیه آمارهای مربوط بمنظور برنامه ریزی های و بیشگیری از حوادث مشابه.

 

تکالیف

1. بازرسی عمومی(موضوع ماده98قانون کار و ماده2آئین نامه چگونگی بازرسی کار) بازرسی مطابق با برنامه از بیش تنظیم شده از کلیه کارگاههای مشمول از قبیل کارگاههای صنعتی،ساختمانی،خدماتی و........به صورت هدف مند و به منظور بالا بردن شرایط ایمنی در کارگاهها و نیز اجرای صحیح و همه جانبه مقررات مندرج در فانون کار.

 

2. بازرسی موردی(موضوع ماده98 قانون کار و ماده2 آیین نامه چگونگی بازرسی کار)

بازرسی از کارگاههای مشمول حسب دستور مدیریت، معاونین یا ریاست اداره بازرسی کار یا در خواست سایر قسمتها و همچنین بیرو اطلاعات رسیده به اداره بازرسی کار از سایر منابع بس از تائید ریاست اداره بازرسی کار یا بازرسی های خارج از برنامه توسط بازرسان کار.

 

3. بازرسی در راستای اجرای ماده87قانون کار

به منظور بررسی شرایط کارگاههای جدیدالتاسیس بس از درخواست مراجع قانونی (صنایع،بازرگانی،مجامع امور صنفی،جهاد کشاورزی،ارشاد) وابسته به شرایط کاری و نوع فعالیت کارگاه در خصوص رعایت شرایط ابتدائی تشکیل کارگاه از جمله چیدمان دستگاهها و ابزارآلات ((Layout،نصب وسایل اطفاءحریق،جعبه کمکهای اولیه،ایمن بودن دستگاههای نصب شده و سایر موارد مرتبط با آئین نامه های حفاظت فنی.

 

4. بررسي نقشه ساختماني كارگاهها (موضوع ماده87 قانون كار)

اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخاهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود را توسعه دهند مكلفند بدوا برنامه كار و نقشه هاي ساختماني و طرح هاي مورد نظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاطت فني و بهداشت كار براي اطهار نطر و تائيد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند بررسي اين نقشه ها و برنامه ها و اظهار نظر در خصوص تائيد يا رد آنها به اداره بازرسي كار واگذار گرديده است.
       

5. تحقيق در خصوص پرونده هاي تشكيل شده در هياتهاي محترم تشخيص و حل اختلاف و حضور در اين هيات ها

   الف) با توجه به اختيارات قانونی بازرسان كار در خصوص ورود به كارگاهها و بررسي اسناد و مدارك و ساير موارد مندرج در قانون كار و آئین نامه هاي مربوطه و بر اساس شرایط و ماهیت برخي پرونده ها تحقيق در خصوص نكات مبهم موجود در پرونده و ارئه پاسخ به سوالات مطرح شده در پرونده به اداره بازرسي كار واگذار مي گردد اجرای اين بند در خواست هيات هاي محترم تشخيص و حل اختلاف از اداره بازرسي كار صورت مي گيرد.

  ب )حضور بازرسان كار باستناد تبصره 1 ذیل ماده 101 قانون كار بعنوان مطلع و كارشناسان در جلسات مراجع حل اختلاف.

 

6. کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت كار (موضوع ماده 93 قانون كار و ماده 17 آئین نامه چگونگی بازرسي كار)

   بررسي وضعیت كارگاهها مطابق با آئین نامه تشكيل كميته هاي حفاظت فنی و بهداشت كار و انجام اقدامات لازم در خصوص تشكيل كميته در كارگاههاي واجد شرایط و شرکت در جلسات كميته هاي حفاظت و بررسي صورتجلسات ارسالی به اداره بازرسي كار به منظور ارئه راهنمائی هاي لازم در خصوص رعایت مسائل ايمني و نیز پي گيري مستمر در خصوص رفع نقایص و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی در اين خصوص.

 

7. بررسي صلاحیت شركتهاي خدماتي

  بررسي فعالیت شركتهاي خدماتي در خصوص رعایت دقيق كليه موارد قانون كار و آئین نامه هاي حفاظتی وابسته به شرایط و نوع فعاليت شركت و تهيه گزارش در اين خصوص و ارسال گزارش به كميته بررسي صلاحيت شركتهاي خدماتي به منظور صدور راي نهايي در رابطه با صلاحيت يا عدم صلاحيت شركت خدماتي براي ادامه فعاليت اين بررسيها در راستاي بازرسي هاي معمول در اداره بازرسي كار و نيز حسب در خواست كميته بررسي صلاحيت شركتهاي خدماتي صورت مي پذيرد.


8. مشاغل سخت و زيان آور

 الف)دبير خانه كميته استاني مشاغل سخت و زيان آور:

 -- تشكيل دبير خانه كميته مشاغل سخت و زيان آور در اداره بازرسي كار و دريافت و بررسي در خواستهاي واصله و ارجاع جهت بازرسي و تهيه گزارش و ارائه گزارشات تهيه شده به كميته استاني و اعلام نتيجه به كارگاهها حسب در خواست آنها و سازمان تامين اجتمائي به منظور اجرای قانون بازنشستگي پيش از موعد و انجام كليه مكاتبات و امور اداري وابسته از ابتداي تشكيل پرونده تا صدور راي نهائي در خصوص تشخيص سخت و زيان آور بودن يا نبودن مشاغل.

ب) بازرسي مشاغل سخت و زيان آور:

  بررسي وضعيت و شرایط كارگاههائي كه كارگران آن متقاضي استفاده از تسهيلات پيش از موعد مي باشد و تهيه گزارش مبسوط در خصوص كارگاه لازم به ذكر است اين گزارشات با معرفي كامل هر كارگاه از جمله تاريخ تشكيل، نوع فعاليت، تعداد كارگران و ساير موارد به عنوان بيوگرافي كارگاه شروع مي گردد و پس از آن كليه مشاغل موجود در كارگاه معذفي و هر كدام جداگانه مورد بررسي قرار گرفته و اندازه گيري در خصوص آلاينده هاي موجود در محيط نيز ضميمه گزارش مئ گردد و با توجه به بررسيهاي صورت گرفته در خصوص هر شغل به طور جداگانه و تفصيلي در گزارش اعلام نظر مي گردد.

در بررسي وضعيت يك كارگاه كليه مشاغل موجود در كارگاه مد نظر قرار خواهند گرفت جداي از اينكه اين مشاغل متقاضي استفاده از تسهيلات بازنشستگي پيش از موعد داشته باشند يا خير، در واقع گزارش در خصوص وضعيت كارگاه تهيه مي گردد نه در مورد يك يا چند فرد  خاص.

بررسي وضعيت كارگاه و تهيه گزارش ارسالي به كميته استاني مشترك توسط بازرس كار و كارشناس بهداشت حرفه اي صورت مي پذيرد.

  
9.
آموزش (موضوع بند ج ذیل ماده 96 قانون كار مواد 18 و 6 آئین نامه چگونگی بازرسي كار)

 الف)آموزش پرسنلی: تشكيل جلسات آموزشی در اداره بازرسي كار و در صورت نیاز دعوت از اساتيد و يا ساير افراد داراي تجربه هاي فنی موثر در زمینه بازرسي كار به منظور ارتقاء دانش و روز آمد کردن اطلاعات بازرسان كار در خصوص رعایت اصول ايمني، روشهاي نوین ایمن سازي محيط كار، آشنايی با وسایل حفاظت فردی جدید و ساير موارد مرتبط در اين زمينه، در اين خصوص تجارب تخصصي هر يك از بازرسان كار در زمينه فعاليت تخصصي نيز در قالب سمينارهاي آموزشي به ساير بازرسان كار ارائه ميگردد و در واقع تجربيات تخصصي و اطلاعات به دست آمده در تحقيقات در مورد يك موضوع خاص به همه بازرسان كار منتقل مي گردد تا موجب ارتقاء دانش و روز آمدي كليه بازرسان كار گردد.

 ب) آموزش كارگري: آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائي كارگران، كارفرمايان و كليه افرادي كه در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حواذث و خطرات ناشي از كار قرار دارند با تشكيل دوره هاي آموزشي يك يا چند روزه و دعوت از اساتيد و بازرسان كار براي ارائه مطالب متناسب به موضوع د.ره آموزشي و شركت در جلسات كميته هاي حفاظت فنی و بهداشت كار و ارائه آموزشهاي لازم در اين جلسات و ارائه آموزشها و راهنمائي هاي لازم در جلسات حضوري با كارفرمايان يا كارگران در محل كارگاه يا اداره بازرسي كار.

 

10. بررسي حوادث (موضوع بند ه ذیل ماده 96 قانون كار و مواد 11 تا 16 آئین نامه چگونگي بازرسي كار)

 بررسي و تجربه و تحليل حواذث ناشي از مار پس از اطلاع از وقوع حادثه بر اساس مقررات و دستورالعمل هاي صادره توسط اداره كل بازرسي كار و تهيه و تنظيم گزارش حادثه فرم اطلاعات آماري بررسي حوادث ناشي از كار و ارسال رونوشت گزارشات تهيه شده به مراجع قضائي و انتظامي حسب در خواست اين مراجع و اجرای ماده 105 قانون كار و تبصره ذیل آن در صورتي كه بروز حادثه به علت نواقص ايمني كارگاه يا ماشين آلات مربوطه صورت گرفته باشد مبني بر اعلام مراتب نقص به كارفرما و در خواست تعطيل تمام يا قسمتي از كارگاهها تا بر طرف نمودن نقايص موجود.
 
11.
در خواست تعطيل يا رفع تمام يا قسمتي از كارگاهها( موضوع تبصره 1 ذیل 105 قانون كار)

 در صورتي كه در حين بازرسي از كارگاه بنابر تشخيص بازرس كار احتمال وقوع حادثه يا بروز خطر در كارگاه داده شود حسب مورد گزارش بازرسين كار وزارت كار و امور اجتماعي تقاضای صدور قرار فوري تعطيل يا لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را از دادگستری محل نموده و دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرارداد و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجرا خواهد بود و دستور رفع تعطيل در صورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نقايص و معایب موجود را تائید نموده باشند.

 

12. معرفي متخلفين از موازين قانونی . آئین نامه هاي حفاظتي به دادگاه (موضوع 10 آئین نامه چگونگي بازرسي كار و ماده 104 قانون كار)

 در صورت عدم اجرای موارد ابلاغ شده از طرف بازرسان كار و عدم رفع تمام يا برخي نواقص و ايرادات بازرسان كار از طريق اداره مطبوع خويش تعقيب متخلفين را از مراجع قضائي درخواست مي نمائيد. همچنین كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار به كارگاههاي مشمول قانون كار گردند يا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ايشان خودداري کنند حسب گزارش بازرس كار به دادگاه معرفي و به جرایم مندرج در ماده 179 قانون كار محکوم خواهند شد.

 

13. راهنمائي كارفرمايان( موضوع ماده 6 آئین نامه چگونگي بازرسي كار)

 بازرسان كار در كليه مراحل انجام وظايف قانونی حسب تشخيص علاوه بر انجام وظايف قانونی مطابق مقررات جاری نسبت به راهنمائي كارفرمايان و تبین موارد قانونی و آئین نامه هاي حفاظتي براي ايشان اقدام مي نمايند اين قبیل راهنمائي ها در بازرسي از كارگاهها، روند بررسي صلاحيت شركتهاي خدماتي، تحقيق در خصوص پرونده هاي هيات هاي محترم تشخيص و حل اختلافات و مراجعات حضوري كارفرمايان به اداره بازرسي كارو ..... به كارفرمايان ارائه خواهد شد.

14. صدور ابلاغيه( موضوع ماده 105 قانون كار و مواد 5،7،9و11 آئین نامه چگونگي بازرسي كار)

 الف) پس از بازرسي از كارگاهها اعم از بازرسي هاي عمومي يا موردي جهت رفع نقايص و معایب اعم از تخلفات در خصوص اجرای قانون كار يا اجرای آئین نامه هاي حفاظتي موارد نقص جهت رفع كتبا" به كارفرما ابلاغ مي گردد.

ب) در اجرای ماده 87 قانون كار پس از بازرسي ابتدائي در صورت وجود نقايص پيش از تائيد ايمن بودن محيط كار جهت رفع نواقص ابلاغيه كتبي به كارفرما داده خواهد شد.

ج) در روند بررسي صلاحيت شركتهاي خدماتي مطابق بند(الف) رفتار خواهد شد.

د) پس از بررسي حوادث و به منظور جلوگيري از تكرار حوادث مشابه موارد نقص كه موجب ايجاد حادثه در كارگاه گرديده است كتبا" به كارفرما ابلاغ خواهد شد.

ه) ساير موارد حسب تشخيص بازرس كار.

 

15. حضور در مراجع قضائي و انتظامي

 الف) به منظور اجرای ماده 19 آئین نامه چگونگي بازرسي كار در خصوص تعيين جرایم مجازاتهای مقرر در مواد 173 تا 177 قانون كار.

 ب) به منظور تحقيق و بررسي در خصوص پرونده هاي در دست اقدام.

 ج) جهت پيگيري پرونده هاي ارجاعی به دادگستري و ارائه توضيحات لازم به مراجع محترم قضائي در صورت در خواست اين مراجع.

 

16. مكاتبات

 به علت حجم بالای عملیات كاري در اداره بازرسي كار حجم مكاتبات اين اداره نيز بسیار وسیع مي باشد كه دسته بندي كلي آن بشرح ذیل مي باشد.

 الف) در بازرسي عمومي و موردي و تائيد صلاحيت شركتهاي خدماتي.

 صدور ابلاغيه رفع نواقص و تهيه گزارش در خصوص بازرسي به عمل آمده.

 ب) در اجرای ماده 87 قانون كار.

 1- بررسي نقشه ساختمانی كارگاهها و اعلام نتيجه بررسي و تهيه گزارش در اين خصوص.

 2- صدور ابلاغيه رفع نواقص پس از بازرسي ابتدائي.

 3- اعلام تائيد وضعيت ايمني كارگاه پس از رفع نقايص و تهيه گزارش در اين زمينه.

 4- ابلاغ دستورالعمل و موارد ايمني به كارفرمايان واحدهای جديدالتاسيس يا متقاضيان تاسیس واحدهای صنفي.

 ج) در بررسي پرونده هيات هاي محترم تشخيص و حل اختلاف.

 1- تهيه گزارش پس از بررسي و تحقيق در خصوص پرونده هائي كه در خصوص آنها در خواست تحقيق شده است.

 2- ابلاغ موارد نقص معين شده در اين بازرسي ها به كارفرما.

 د) كميته هاي حفاظت:

 1- اعلام لزوم تشكيل كميته حفاظت پس از تشخيص بازرس كار مطابق مقررات قانونی به كارفرما.

 2- درخواست ارسال صورتجلسات در صورت عدم وصول آنها به اداره بازرسي كار.

 3- فعال نمودن كميته هاي حفاظت غیرفعال (تشكيل شده ولي در حال حاضر فعاليت ندارد).

 4- اعلام و ابلاغ رفع نواقص موجود در صورتجلسات ارسالي به اداره بازرسي كار به كارفرما و پيگيري تا بر طرف شدن نواقص.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 10:48  توسط   |